Şedinţă ordinară la Consiliul Local pe 20 noiembrie. Ordinea de zi

Pitesti primariaLuni, 20. 11.2017, începând cu ora 15,00 va avea loc la Primăria Municipiului Pitești ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului PItești.

 O R D I N E DE Z I:

 1. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind validarea mandatului de consilier municipalal doamnei Bârlogeanu Marioara.
 2. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 1/23.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 6/23.06.2016 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum și componența acestora, cu modificările și completările ulterioare.
 4. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului municipiului Pitești pe anul 2017.
 5. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind rectificarea bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2017.
 6. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Regulamentului pentru administrarea cimitirelor municipale.
 7. Proiect de hotărâre iniţiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Amenajare spațiu Impozite și Taxe Locale, strada Victoriei, nr.7, bloc 89.
 8. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea HCL nr.142/17.04.2014 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Centrului Cultural Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 9. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Colegiul Ecologic ”Prof. Univ. Dr. Alexandru Ionescu”, din municipiul Pitești.
 10. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației a Grădiniței ”Kinder Strumff” Pitești.
 11. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 107/30.03.2017 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2017 privind aprobarea Programului minimal de activități pe anul 2017 și a Calendarului Competițional pe anul 2017 la Sport Club Municipal Pitești.
 12. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea ”Hărții strategice de zgomot actualizată pentru municipiul Pitești”.
 13. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente PT 906” din municipiul Pitești.
 14. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 718” din municipiul Pitești.
 15. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare rețele termice de distribuție aferente CT 723” din municipiul Pitești.
 16. Proiect de hotărâre iniţiat de primar prin care se ia act de procesele verbale de recepție la terminarea lucrărilor pentru unele lucrări de investiții.
 17. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea H.C.L. nr.67/2008 referitoare la constatarea și sancționarea unor contravenții.
 18. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind acordarea Liceului Teologic ”Elim” Pitești, a dreptului de administrare a unor spații cu destinația de spații de învățământ.
 19. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr.273/09.08.2017 privind delegarea gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate în municipiul Pitești, prin atribuire directă, cu modificările și completările ulterioare.
 20. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind transmiterea unor spații situate în punctele termice PT 1216, PT 206, PT 811, PT 910 din administrarea S.C. Salpitflor Green S.A. în administrarea S.C. Termo Calor Confort S.A..
 21. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea HCL nr. 68 din 25.02.2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații restante la bugetul local al Municipiului Pitesti, precum și cuantumul acestor obligații.
 22. Proiect de hotărâre iniţiat de primar privind aprobarea metodologiei de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
 23. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 110/30.03.2017 privind aprobarea programului minimal de activități aferent anului 2017 realizat de către Centrul Cultural al Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 24. Proiect de hotărâre iniţiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 371/10.10.2017 privind unele măsuri pentru organizarea ”Zilei Naționale a României – 1 Decembrie 2017” și a ”Sărbătorilor de iarnă 2017-2018”, cu modificările și completările ulterioare.
 25. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate.
 26. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind conferirea Diplomei de fidelitate – nunta de diamant.
 27. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind acordarea unui mandat reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Pitești în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Termo Calor Confort S.A.
 28. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unități locative construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, situate în Municipiul Pitești, cartier Trivale, bl. ANL nr.49.
 29. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind stabilirea chiriei pentru anul 2018, pentru suprafețele de teren ocupate cu garaje autorizate.
 30. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru unele unități locative situate în municipiul Pitești, cartier Războieni bl. G1, tronson C.
 31. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind prelungirea contractului de închiriere pentru unitatea locativă situată în municipiul Pitești, str. Frații Golești, bloc S8, scara B, demisol.
 32. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea vânzării imobilului teren situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Griviței nr.12 către actualii chiriași, Giosanu Vasile și Giosanu Constantin.
 33. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice produse în sistem centralizat, nr.9/13.09.2010, cu modificările și completările ulterioare.
 34. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 182/26.05.2016 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Pitești, cu modificările și completările ulterioare.
 35. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind înscrierea dreptului de proprietate a unei suprafețe de teren situat în municipiul Pitești, strada Nicolae Iorga, F.N., județul Argeș.
 36. Proiect de hotărâre inițiat de primar pentru modificarea H.C.L. nr. 246/19.06.2014 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului Cultural al Municipiului Pitești.
 37. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Planului de Mobilitate Urbană al Municipiului Pitești” reactualizat.
 38. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă a Municipiului Pitești pentru perioada 2014-2023” reactualizată.
 39. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 40. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind numirea reprezentantului consiliului local în consiliul de administrație al Grădiniței ”Așchiuță” Pitești.
 41. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea Listei privind ordinea de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe sociale aflate în patrimoniul Municipiului Pitești și administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 42. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea scoaterii la licitație publică, în vederea închirierii, a unor foișoare și a unui teren situate în Parcul Lunca Argeșului, aparținând domeniului public al municipiului Pitești, aflate în administrarea Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
 43. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind avizarea, de principiu, a unui schimb de terenuri. 44. Proiect de hotărâre inițiat de primar prin care se ia act de recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții Reabilitare Centrul de încasări impozite și taxe locale Bd. 1 Decembrie 1918, parter bloc M5a.
 44. Proiect de hotărâre inițiat de primar privind aprobarea actualizării Planului Urbanistic de Detaliu pentru investiția ”Construire clădire locuințe colective D+P+4E-5 retras și spații comerciale”, amplasament: str. Teilor nr.36, localitatea Pitești, județul Argeș.
 45. Raport privind modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță și evaluare a activității Direcției pentru Evidența Persoanelor a Municipiului Pitești trim. III 2017.
 46. Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către Poliția Locală a Municipiului Pitești în trim. III 2017.
 47. Raport privind realizarea indicatorilor de performanță de către S.C. Termo Calor Confort S.A. în trim .III al anului 2017.
 48. Raport cu privire la realizarea indicatorilor de performanță pentru efectuarea transportului public local de persoane de către S.C. Publitrans 2000 S.A. în perioada 01.07.2017-31.08.2017.
 49. Raport privind îndeplinirea indicatorilor de performanță și de evaluare a activității Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești Trimestrul al IIIlea 2017.
 50. Informare privind concesionarea unui teren aparținând domeniului public al municipiului Pitești, str. Costache Negri, Parc Ștrand.
 51. Informare cu privire la contractul de colaborare nr. 36206/25.10.2000, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Pitești și S.C. Mol Retail Comerț S.R.L.
 52. Diverse.
Top