angajare.jpgDirecţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 1. La Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni:
  1. instructor ergoterapie principal M – 2 posturi;
  2. infirmier G – 2 posturi;
  3. muncitor calificat, tr. II (fochist) M/G – 1 post;
  4. muncitor necalificat bucătărie, tr. I M/G – 1 post;
  5. spălătoreasă – 1 post.
 2. La Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești:
  1. muncitor calificat bucătărie, tr. IV – M/G – 1 post;
  2. muncitor calificat întreținere, tr. IV – M/G – 1 post
 3. La Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic, aprovizionare din cadrul aparatului de specialitate:
  1. inspector de specialitate, gr. IA S – 1 post.

 

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 

 • Centrul de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni:
  • Instructor ergoterapie principal M (2 posturi):
   • studii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat, filiera teoretică;
   • candidatul trebuie să aibă cursuri de ergoterapie, dovedite cu diplome de calificare, certificat de absolvire, certificate de calificare sau orice alte documente eliberate de persoanele juridice abilitate în formarea adulților sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului și susținerea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin care să se ateste calificarea în domeniu;
   • vechime pentru ocuparea postului: minimum 4 ani.
  • Infirmier G (2 posturi):
   • studii generale;
   • candidatul trebuie să aibă cursuri de infirmieră, dovedite cu diplome de calificare, certificat de absolvire, certificate de calificare sau orice alte documente eliberate de persoanele juridice abilitate în formarea infirmierilor sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului șl susținerea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin care să se ateste calificarea în domeniu;
   • vechime în specialitate: minimum 6 luni.
  • Muncitor calificat, tr. II (fochist) M/G:
   • studii generale, autorizație I.S.C.I.R.;
   • candidații trebuie să fi absolvit un curs de fochist, dovedit cu certificat de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomă, eliberate conform legislației în vigoare, sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului și susținerea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin care să se ateste calificarea în domeniu;
   • vechime în specialitate: minimum 6 ani.
  • Muncitor necalificat bucătărie, tr. I M/G:
   • studii generale;
   • vechime în muncă: minimum 3 ani.
  • Spălătoreasă:
   • studii generale;
   • vechime în muncă: nu este cazul.
 • Complexul de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești:
  • Muncitor calificat bucătărie, tr. IV M/G:
   • studii generale;
   • candidații trebuie să posede cursuri de bucătar autorizate conform legii, dovedite cu certificat de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomă, eliberate conform legislației în vigoare, sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului și susținerea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin cane să se ateste calificarea în domeniu;
   • vechime în specialitate: nu este cazul.
  • Muncitor calificat întreținere, tr. IV – M/G:
   • studii generale;
   • candidații trebuie să posede curs în domeniul instalațiilor tshnico-sanitare sau curs de lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale, autorizate conform legii, dovedit cu certificat de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomă, eliberate conform legislației în vigoare, sau să prezinte o adeverință prin care să ateste finalizarea cursului și susținerea examenului (valabilă până la eliberarea certificatului de absolvire sau de calificare sau de competențe profesionale sau diplomei) sau orice alte documente, eliberate în conformitate cu legislația în vigoare, prin care să se ateste calificarea în domeniu;
   • vechime în specialitate: nu este cazul.
 • Aparatul de specialitate – Serviciul administrativ, patrimoniu, tehnic, aprovizionare:
  • Inspector de specialitate, gr. IA – S:
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental – științe sociale; ramura de știință – științe juridice, domeniul de licență – drept, specializarea – drept; sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științelor economice; sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare – științe administrative, ramura de știință – științe administrative, domeniul de licență – științe administrative, specializarea – administrație publică; sau
   • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, domeniul fundamental de ierarhizare – științe inginerești;
   • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 07 decembrie 2021, ora 10:00: proba scrisă – Pitești, calea Drăgășani nr. 8, et. 1;
 • 07 decembrie 2021, ora 09:00: proba practică (pentru personalul muncitor și de deservire) în cadrul Centrului de îngrijire și Asistență Pitești, Pitești, str. George Stephănescu nr. 3;
 • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeș, din Pitești, Calea Drăgășani nr. 8, et. 1, telefon 0248/271.131, interior 18, 0248/271.220.