primaria_mosoaia.jpgPrimăria comunei Moşoaia, judeţul Argeş, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad superior, COMPARTIMENT INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ – 586268.

Data, ora și locul desfășurării probei scrise: 27.11.2023, ora 10:00, Primăria comunei Moșoaia.

Perioada de depunere a dosarelor: 26.10.2023-14.11.2023.

Perioada selecție dosare concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Perioada depunere contestație la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Perioada soluționare contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.

Condiții de participare

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Pentru Inspector – 586268 – Clasa I, Grad superior, COMPARTIMENT INVESTIŢII ŞI DEZVOLTARE LOCALĂ:

  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă.

Domeniu de studiu: Ştiinţe juridice (Ramura de știință), Ştiinţe economice (Ramura de știință), Inginerie civilă (Ramura de știință).

Vechime minimă în specialitatea studiilor: 7 ani.

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână.

Bibliografie și tematică

  1. Constituția României, republicată cu tematica Titlu II, Capitolul II – Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor; Titlul III, Capitolul V – Administraţia publică.
  2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Capitolul II, Secţiunea I, Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie, Capitolul II, Secţiunea II, Accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sănătate, la alte servicii, bunuri şi facilităţi.
  3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Capitolul II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii, Capitolul IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
  4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Partea a Vl-a – Titlul I, Dispoziţii generale, Partea a Vl-a – Titlul II, Statutul funcţionarilor publici.
  5. Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica – INTEGRAL.
  6. Hotărârea nr. 395 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – INTEGRAL.
  7. Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica – INTEGRAL.

Persoane de contact: Ionescu, Valentin-Marian, Secretar General al Comunei, 0248/294.001, 0248/294.198, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..