f_400_250_16777215_00_images_ANDREEA2020_primar_mosoaia.jpg1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Comuna Moşoaia, cu sediul în comuna Moşoaia, satul Moşoaia, Calea Drăgăşani nr. 95, judeţul Argeş, telefon 0248/294.198, fax: 0248/294.001, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., cod fiscal 5010153.
2. Informaţii generale privind obiectul procedurii de licitaţie publică, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează a fi închiriat: spaţiu destinat desfăşurării unor activităţi comerciale, în suprafaţă de 49,10 mp, aparţinând domeniului public al Comunei Moşoaia, situat în comuna Moşoaia, sat Smeura, în imobilului Cămin Cultural, Calea Drăgăşani nr. 160, judeţ Argeş, înscris în CF nr. 86060, număr cadastral 86060-C1.
Închirierea se face conform caietului de sarcini, O.U.G. nr. 57/03.07.2019 şi conform HCL Moşoaia nr. 50/28.11.2022.
3. Informaţiile privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în Caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modaliăţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: se poate ridica la cerere de la sediul Comunei Moşoaia.
3.2. Denumirea şi datele de contact ale serviciului/compartimentului din cadrul instituţiei de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Registru Agricol, Comuna Moşoaia, cu sediul în Comuna Moşoaia, satul Moşoaia, Calea Drăgăşani nr. 95, judeţul Argeş.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 30 lei/exemplar în format tipărit, se pot achita cu numerar la casieria Comunei Moşoaia sau gratuit, în format electronic (e-mail): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.02.2024, ora 12.00.
4. Informaţii privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 20.02.2024, ora 12.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Comuna Moşoaia, Comuna Moşoaia, Satul Moşoaia, Calea Drăgăşani nr. 95, judeţul Argeş, Compartiment Registru Agricol.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar.
5. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: 27.02.2024, ora 12.00, la sediul Comunei Moşoaia, Sala de şedinţă, Comuna Moşoaia, satul Moşoaia, Calea Drăgăşani nr. 95, judeţul Argeş.
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunal Argeş – Secţia Civilă – materia contencios administrativ şi fiscal, Piteşti, Bd. I.C. Brătianu nr. 7, judeţul Argeş, telefon 0248/224.019, fax 0248/212.410, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 22.01.2024.